1. Tenzij anders schriftelijk door de partijen overeengekomen, vertegenwoordigen de onderstaande clausules en voorwaarden het geheel van de overeenkomst, gesloten tussen de geadresseerde van de factuur en de BVBA EDELWEISS WAKKEN, met uitsluiting van ieder andersluidende bepaling die zou kunnen voorkomen op de bestelbons of andere documenten van de geadresseerde van de factuur.

2. Partijen komen overeen dat de op de BVBA EDELWEISS WAKKEN rustende prestatie een middelenverbintenis is.

3. De geadresseerde van de factuur dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Klachten kunnen enkel aanvaard worden indien deze binnen de dag na de levering gedetailleerd aan de BVBA EDELWEISS WAKKEN op zijn exploitatieadres per aangetekende brief, fax of e-mail kenbaar gemaakt worden.

4. Partijen komen overeen dat de door de BVBA EDELWEISS WAKKEN, of zijn aangestelde, of zijn werknemer, of zijn onderaannemer uitgevoerde telling van het linnen als correct wordt aanzien en wordt gebruikt voor het opmaken van de factuur.

5. Het eigendomsrecht op verkochte goederen gaat pas over op de geadresseerde van de factuur op het ogenblik dat de geadresseerde van de factuur deze factuur integraal voldaan heeft door storting op de aangegeven rekening.

6. De BVBA EDELWEISS WAKKEN heeft een retentierecht op alle goederen in haar bezit, eigendom van de geadresseerde van de factuur, en dit zolang de geadresseerde van de factuur niet alle openstaande en vervallen facturen op zijn/haar naam betaald heeft.

7. Bij niet-betaling op de vervaldag, en door het enkel feit van de niet-betaling, kan de overeenkomst door de BVBA EDELWEISS WAKKEN, en in het nadeel van de geadresseerde van de factuur, van rechtswege worden ontbonden middels een kennisgeving van de ontbinding per brief, fax of e-mail. De geadresseerde van de factuur is vervolgens een vergoeding verschuldigd begroot op de nog niet-vervallen looptijd van de overeenkomst of de levensduur van het linnen, te vermeerderen met drie maanden, tegen de geldende dagprijs, lineair degressief in rekening gebracht op basis van de levensduur (looptijd overeenkomst) van het linnen en berekend per week.

8. Indien de geadresseerde van de factuur de overeenkomst voortijdig door opzegging wenst te beëindigen, is deze een vergoeding verschuldigd begroot op de nog niet-vervallen looptijd van de overeenkomst of de levensduur van het linnen, te vermeerderen met drie maanden, tegen de geldende dagprijs, lineair degressief in rekening gebracht op basis van de levensduur (looptijd overeenkomst) van het linnen en berekend per week.

9. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar op het exploitatieadres van de BVBA EDELWEISS WAKKEN, meer bepaald te 8720 Wakken, Oostdreef 62, en dit uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Elke andere door de BVBA EDELWEISS WAKKEN aanvaarde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden veroorzaken.

10. Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlinteresten ten belope van de interestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand bij handelstransacties.

11. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00 per factuur en een maximum van € 2.500,00 per factuur bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. De aanmaningskost bedraagt 10,00 EUR per verzonden brief per gewone post en 20,00 EUR per verzonden aangetekende brief. Partijen beschouwen voormelde schadevergoeding als de potentiële schade die in hoofde van de BVBA EDELWEISS WAKKEN kan bestaan ten gevolge van al de buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies, en administratiekosten. Wanneer de BVBA EDELWEISS WAKKEN ter invordering van de facturen, of naar aanleiding van welk gerezen geschil ook, een beroep dient te doen op een advocaat wordt tussen de partijen overeengekomen dat de ereloon en onkosten van deze advocaat zullen gedragen worden door de in het ongelijk gestelde partij en dat deze minimaal begroot dienen te worden op het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding.

12. Bovendien zal de BVBA EDELWEISS WAKKEN niet verplicht zijn verdere prestaties uit te voeren uit hoofde van welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen, doch niet-betaalde, sommen vereffend zijn.

13. Een factuur kan maar geldig en tijdig geprotesteerd worden indien de geadresseerde van de factuur zijn betwistingen gedetailleerd aan de BVBA EDELWEISS WAKKEN op zijn exploitatieadres kenbaar maakt per brief of fax binnen de 8 dagen na factuurdatum.

14. De BVBA EDELWEISS WAKKEN kan enkel en alleen aangesproken worden voor contractuele of extracontractuele schade geleden door de geadresseerde van de factuur of door zijn aangestelde, werknemer, of onderaannemer indien deze schade rechtstreeks werd veroorzaakt door een opzettelijke fout van de BVBA EDELWEISS WAKKEN.

15. De geadresseerde van de factuur aanvaardt een gemiddelde non-conformiteit van het linnen van 5 %.

16. Alle schade aan het linnen eigendom van de BVBA EDELWEISS WAKKEN, behalve deze veroorzaakt door toedoen van de BVBA EDELWEISS WAKKEN of haar aangestelde, werknemer of onderaannemer, wordt aangerekend aan de geadresseerde van de factuur tegen de geldende dagprijs, lineair degressief in rekening gebracht op basis van de levensduur (looptijd overeenkomst) van het linnen en berekend per week. Partijen komen overeen dat de door de BVBA EDELWEISS WAKKEN bepaalde levensduur en dagprijs de juiste is.

17. De tussen partijen gesloten overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht.

18. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Gent, tenzij de BVBA EDELWEISS WAKKEN beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de geadresseerde van de factuur aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het derde kanton Gent.